slovensky | english

Sekcie / Sekcia CT a MR


Stanovy
(02/11/09)

1. Sekcia CT a MR je sekciou Slovenskej rádiologickej spoločnosti, ktorá združuje lekárov zaoberajúcich sa CT a MR diagnostikou.

2. Cieľom SVIR je zvyšovanie úrovne CT a MR, formovanie CT a MR diagnostiky ako nového pododboru rádiológie, ktorý je založený na úzkej interdisciplinárnej spolupráci.

3. Činnosť tejto sekcie je zameraná na :
a. činnosť odbornú, ktorá spočíva v organizácii odborných seminárov, kongresov, publikovaní odborných článkov. 
b. činnosť didaktickú, v rámci ktorej  sa členovia sekcie spolupodieľajú na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní v tejto oblasti  rádiológie, spolupracujú pri tvorbe vyšetrovacích protkolov a akreditačných kritérií, organizujú rôzne školiace akcie.
c. činnosť stavovskú, ktorá spočíva v obhajobe profesionálnych záujmov  rádiológov. 
d. napomáhajú spolupráci medzi jednotlivými sekciami SRS.

4. Členstvo v sekcii  je riadne a čestné
a. riadnym členom sa môže stať lekár rádiodiagnostik alebo lekár zaradený do atestačnej prípravy z rádiodiagnostiky po podaní prihlášky do sekcie
b. čestné členstvo schvaľuje výbor sekcie
c. členský príspevok je 50 Sk ročne 

5. Povinnosti členov sekcie:
a. podieľať sa na práci sekcie podľa článku 3.
b. aktívne pracovať v oblasti CT a MR diagnostiky

6. Práva členov sekcie :
a. zúčastňovať sa na akciách organizovaných sekciou 
b. právo voliť a byť volený do výboru sekcie
c. dostávať materiály a oficiálne dokumenty sekcie zdarma
7. Výbor sekcie.
Výbor sekcie je päťčlenný, je volený jednokolovým hlasovaním, zvolení členovia výboru spomedzi seba volia predsedu výboru. Výbor je uznášaniaschopný, ak sa na zasadaní výboru zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Funkčné obdobie výboru je 4 roky. 

Spracovali: doc. MUDr. Belan S., CSc., MUDr. Repovský A., PhD.