slovensky | english

Sekcie / Sekcia mamárnej diagnostiky


Stanovy SEMADI / SEKCIA MAMÁRNEJ DIAGNOSTIKY /
(05/21/08)

 

1. Sekcia mamárnej diagnostiky je sekciou Slovenskej rádiologickej spoločnosti, ktorá združuje lekárov zaoberajúcich sa diagnostikou ochorení prsníka

2. Cieľom SEMADI je zvyšovanie úrovne mamodiagnostiky, formovanie diagnostiky ako nového pododboru rádiológie, ktorý je založený na úzkej interdisciplinárnej spolupráci.

3. Činnosť tejto sekcie je zameraná na :
a. činnosť odbornú, ktorá spočíva v organizácii odborných seminárov, kongresov, publikovaní odborných článkov. 
b. činnosť didaktickú, v rámci  ktorej  sa členovia sekcie spolupodieľajú na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní v tejto oblasti  rádiológie, spolupracujú pri tvorbe vyšetrovacích protkolov a akreditačných kritérií, organizujú rôzne školiace akcie.
c. činnosť stavovskú, ktorá spočíva v obhajobe profesionálnych záujmov  rádiológov. 
d. napomáhajú spolupráci medzi jednotlivými sekciami SRS.

4. Členstvo v sekcii  je riadne a čestné
a. riadnym členom sa môže stať lekár rádiodiagnostik alebo lekár zaradený do atestačnej prípravy z rádiodiagnostiky po podaní prihlášky do sekcie
b. čestné členstvo schvaľuje výbor sekcie
c. členský príspevok  - t.č.  bezplatne


5. Povinnosti členov sekcie:

a. podieľať sa na práci sekcie podľa článku 3.
b. aktívne pracovať v oblasti prsníkovej diagnostiky

6. Práva členov sekcie :
a
. zúčastňovať sa na akciách organizovaných sekciou 
b. právo voliť a byť volený do výboru sekcie
c. dostávať materiály a oficiálne dokumenty sekcie zdarma


7. Výbor sekcie.
Výbor sekcie je 9-11 členný, je volený jednokolovým hlasovaním, zvolení členovia výboru spomedzi seba volia prezidenta  /predsedu / výboru a Sekcie .

 Výbor je uznášania  schopný, ak sa na zasadaní výboru zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Funkčné obdobie výboru je 4 roky. 

 

Spracovali: doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.  a výbor SEMADI,  23.6. 2016

Schválené : Valné shromáždenie členov SEMADI v rámci konferencie XII. Mammotrendy,  dňa 24.6. 2016 v Trenčíne