slovensky | english

Sekcie / Sekcia mamárnej diagnostiky


Informácie o sekcii
(05/21/08)

Vznik SEMADI

V apríli 1996 bol na výbore Slovenskej rádiologickej spoločnosti podaný návrh na vznik Sekcie pre mamárnu diagnostiku. Výbor návrh schválil. 16. 10. 1996 bola v Košiciach v predvečer Košického rádiodiagnostického  dňa Sekcia pre mamárnu diagnostiku  založená. Na prvom pracovnom stretnutí, tzv. ustanovujúcom, bolo 13 členov z vtedy už 23 prihlásených. Sekcia pre mamárnu diagnostiku ( SEMADI ) začala pracovať.

Bol zvolený výbor SEMADI a predseda.

Výbor pracoval v nasledujúcom zložení : J. Slobodníková ( predseda ),  J.Šulajová, L. Legíňová, D. Čellárová, O. Amrichová, A. Repovský, H. Poláček,  Fr. Bunta ( členovia ). Jednotliví členovia výboru zastupujú jednotlivé kraje, t.č. vyššie územno-správne celky.

 

Podmienky členstva v SEMADI

Podmienkou členstva v SEMADI je členstvo v Slovenskej rádiologickej spoločnosti, bez žiadnych poplatkov navyše. Druhou podmienkou je záujem o mamodiagnostiku.

 

Ciele SEMADI ( alebo prečo táto Sekcia vznikla ? )

V rámci odboru rádiodiagnostiky dochádza k úzkej špecializácii ( napr. neurorádiológia, kostná diagnostika, intervenčná rádiológia a pod ) Mamodiagnostika je naozaj veľmi úzko špecializovanou oblasťou. Preto vznikla SEMADI s následovnými cieľmi:

1.      zjednotenie diagnostikov, ktorí sa venujú mamodiagnostike alebo sa o ňu zaujímajú

2.      zlepšovanie úrovne mamodiagnostiky v podmienkach SR

3.      organizovať školenia, semináre, refresh kurzy

4.      sledovať novinky v technike mamodiagnostiky a informovať ostatných

5.      mapovať stav mamodiagnostiky na území Slovenska a pomáhať rozvoju v miestach najviac problematických

6.      na pravidelných stretnutiach ( nazývaných  Pracovné stretnutia ) si odovzdávať poznatky z praxe, diskutovať komplikované prípady ( tzv. Stretnutia pri negatoskope )

7.      dosiahnuť aktivít prednáškových a publikačných

8.      navrhnúť  Štandardy a diagnostické postupy

9.      pomaly pripravovať pracoviská pre akreditáciu a implementáciu  Štandardov do praxe

 

Naše najdôležitejšie  aktivity do januára 2003

1.      zorganizovali sme už 13 pracovných stretnutí, posledné bolo práve vo Vysokých Tatrách v rámci IX. medzinárodného rádiologického Winter fóra v januári 2002

2.      ostatné stretnutia bývali pravidelne v predvečer odborných akcií Slovenskej rádiologickej spoločnosti, posledné obvyklé bolo  v Trebišove.

3.      Spolupodieľali sme sa na viacerých odborných podujatiach – spomeniem hlavne             IV. Winterfórum,  Slovenská sonografia 97´, 99´a 2001´ v Piešťanoch, pravidelné účasti na akciách SEKCAMY,  všetky  kongresy s témou mamologie – predovšetkým   Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou v r.1998 a 2001. Organizácia vzdelávacích kurzov – Humenné, Piešťany, kurzy o Technike v mamografii ( Ing. Vojtíšek – lektor ) – v Bratislave a Trebišove. Organizácia workshopu – Psychosociálne aspekty karcinómu prsníka.

4.      Podarilo sa nám zviditeľniť mamodiagnostiku.

5.      Veľa publikovaných prác na stránkach Slovenskej rádiológie.

6.      Pravidelná účasť na medzinárodných podujatiach  , kongresoch

7.      Aktívna prednášková činnosť v zahraničí  ( ECR, ICR, EUSOBI …..)

 

 

Závery 13. pracovného stretnutia na  IX . WINTER FÓRE

Na konci mamologického bloku programu IX. Winterfóra sa uskutočnilo posledné. 13. pracovné stretnutie SEMADI. Malo následovný program : prevencia v mamodiagnostike v podmienkach Slovenskej  republiky. Niektoré novinky z RSNA. Stav členskej základne. Voľby vedenia – nového výboru SEMADI.

K 13.1.2002  s k členstvu v SEMADI hlási až 97 lekárov . Po 5 ročnom období činnosti bol volený nový výbor , nové vedenie . Návrh  na zloženie bol:

MUDr. Oľga Amrichová ( TN )

MUDr. Daniela Čellárová ( NR )

MUDr. Jozef Glomba, PhD. ( TT )

MUDr. Ľubica Legíňová ( KE )

MUDr. Hubert Poláček, CSc ( ZA )

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. ( BA )

MUDr. Jana Šulajová ( BB )

MUDr. Andrej Repovský, PhD.  ( PE )

Hlasované bolo naraz . Výbor bol jednohlasne schválený.

Bol zvolený aj predseda – doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

 

Dôležitý bol aj záver diskusie o vybavení pracovísk mamodiagnostiky – dohodli sme sa, že by , napriek pokrytiu územia SR mamografickými prístrojmi, malo byť na Slovensku najmenej jedno pracovisko vybavené digitálnym mamografickým prístrojom. Pracovisko by už teraz malo mať vysoké výkony, vysokú kvalitu snímok a zabezpečenie kvalitného erudovaného personálu. Zhodli sme sa aj na tom, že by mali existovať tzv. zastrešujúce, vysoko špecializované pracoviská na doriešenie sporných prípadov z terénu (tzv. vyššie pracoviská ), tie , ktoré majú možnosť nielen biopsií, chirurgického doriešenia … ale aj  vyšetrenia magnetickou rezonanciou, scintigraficky, eventuálne PET.

 

Ako hlavné úlohy  si vedenie SEMADI stanovilo:

1.      pokračovať v prevenciách aj v r. 2002, tak ako sa začalo v máji 2001

2.      bojovať o sonografické vyšetrenia prsníkov

3.      nový monitoring aktuálnej situácie  v mamodiagnostike za pomoci nových či opätovne zvolených zástupcov krajov ( VÚC ).

4.      prípravu na akreditáciu, štandardizáciu

5.      zvýšenie kvality mamografických vyšetrení v SR

6.      školenia lekárov aj laborantov  v spolupráci so SPAM

7.      oživiť tzv. Stretnutia pi negatoskope

8.      publikovať v časopise Slovenská rádiológia a v iných odborných časopisoch

9.      spolupracovať s webmajstrom internetovych stranok SRS a prezentovať rôzne kazuistiky či zaujímavé prípady.

10.  spolupodielať sa na práci Komisie pre zabezpečenie kvality v mamodiagnostike pri MZ

11.  v roku 2003 usporiadať dve pracovné stretnutia

12.  účasť na konferencii Sonografia 2003 v Piešťanoch

13.  vypracovať podklady pre monitoring záchytnosti  malígnych ochorení a ich štádií v závislosti od veku pacientiek

 

V Bratislave , 25.3.2003                                         h.doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

                                                                                      Predseda SEMADI SRS SLS

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.