slovensky | english

Sekcie / Sekcia mamárnej diagnostiky


ZÁPISNICA Z VÝBORU SEKCIE MAMMÁRNEJ DIAGNOSTIKY SLOVENSKEJ RÁDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS zo DŇA 23.6.2016
(11/16/16)

Prítomní :

dr. Slobodníková, Dr. Legiňová, Dr. Vanik, dr. Šulajová, Dr, Kállayová, Dr. Mlyneková, Dr. Osifová, Dr. Kopáčik, Dr. Behunová,

 

Dňa 23.6. 2016  zasadal výbor SEMADI  s nasledovným programom:

  1. zhodnotenie činnosti
  2. Stanovy SEMADI
  3. Príprava volieb
  4. správa  komisie odborníkov pre mamodiagnostiku pre prípravu skríningu
  5. problematika a príprava skríningu  v súčasných  podmienkach SR
  6. vyjadrenie k úpravám Auditu a obnovenie, vynovenie Odborného usmernenia pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení vzhľadom k digitalizácii
  7. EUSOBI – EUROPA DONA......
  8. rôzne

 Prezidentka výboru SEMADI  dr. J. Slobodníková  zahájila  schôdzu výboru

1.      V priebehu posledných  rokov, narástol počet MG prístrojov na viac ako 120, narástol počet MG vyšetrení z 204 000 na viac ako 280 000 vyšetrení, napriek tomu sú  niekde dlhé čakacie lehoty a  je relatívny  nedostatok termínov. Príčiny – limity poisťovní, nedostatok lekárov, zlé ohodnotenie lekárov aj asistentiek. Prebehlo 1. kolo auditu  zamerané na technickú kvalitu MG snímok a projekcie, kvalitu mamografických pracovísk, manažment pacientky , spolupráca celkovo sa do auditu prihlásilo 12 pracovísk, preverené auditom boli 4

2.      Na zasadnutí predsedníctvo SEMADI schválilo vedenie SEMADI navrhnutie nových členov do predsedníctva, bude  predložené Valnej hromade na zajtrajších XII. Mammo-Trendoch / 24.6.2016  /

3.      Nový postup po krokoch MZ – skríningové programy.

4.      Predložené postupné kroky – pomoc SEMADI Komisii MZd k príprave skríningu :

          a) vyčleniť kód pre skríningovú mamografiu ( najlepšie integrovaný kód !), odčleniť klinické
      a skríningové mamografie

                b) osloviť poisťovne na  zvláštne preplácanie kódu pre skríningovú mamografiu alebo vyňať skríningový
                     kód z limitov ( samozrejme pre pracoviská, ktoré budú chcieť realizovať skríning a ktoré obdržia
                     od Komisie  certifikát alebo osvedčenie o spôsobilosti k vykonávaniu skríningových mamografií,
                     prejdú auditom)

c) v prvom kole realizovať štúdiu skríningu na niekoľkých pracoviskách, k objektivizácii potreby skríningu
     ( zdôvodnenie pre ZP a MZ v podmienkach SR )

d) pripraviť  podmienky pre audit pracovísk

e) pripraviť centrálne vyhodnocovanie  skríningu – PC program, spätné väzby ....

5.      Vedenie SEMADI sa jednoznačne dohodlo na podpore a na spolupráci s neziskovými organizáciami v rámci  boja proti rakovine prsníka, predovšetkým s Ružovou stužkou n.f.,

6.      V rôznom sa diskutovalo o podmienkach pre vykonávanie a realizáciu MG v praxi, používaní BI-RADS .  Nápomocný radami a skúsenosťami bol  prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

 

Dňa   23.6. 2016 Zapísala : Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

 

Príloha : navržení členovia do nového výboru SEMADI na obdobie 2016 -2020 

MUDr. Mlyneková Katarína - BA

MUDr. Osifová Otília – BA

MUDr. Kállayová Alena - BA

MUDr. Kopáčik Marek - TT

MUDr. Demský Ľubomír - KE

Doc. MUDr. Slobodníková Jana, CSc.

MUDr.  Behunová Zuzana - NT

MUDr. Lešková Mária , PhD. - PO

MUDr. Mochňáková B. – ZA

MUDr. Šulajová Jana – BB

MUDr. Jurášová Jana - DK

 

Valné shromáždenie členov SEMADI dňa 24.6. 2016 schválilo všetkých navržených 11  členov do výboru SEMADI

 

Ako prezident SEMADI  zvolená : doc. MUDr . Jana Slobodníková, CSc.