slovensky | english

About / Charter
Statutes SRS
(03/16/09)

Čl. 1 - Všeobecné ustanovenieSlovenská rádiologická spoločnosť - SRS 
je dobrovoľné, mimovládne, politicky nezávislé občianske združenie, ktoré v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov vykonáva svoju činnosť v odbore rádiodiagnostika.

Čl. 2 - Názov a sídlo
Organizácia má názov - Slovenská rádiologická spoločnosť a používa skratku - SRS. V kontakte so zahraničím používa anglický názov - Slovak Radiological Society so skratkou - SRS. Pôsobí na území Slovenskej republiky. Jej sídlom je FN- RDG klinika, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava. Má vlastné logo.

Čl. 3 - Vznik a registrácia
Slovenská rádiologická spoločnosť, ktorá nadväzuje na činnosť - Slovenskej rádiologickej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1969, ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) , registrovanej na MV SR dňa 3.9.1969 pod číslom VVS/1-103/1969. Táto tvorila do 31.12.1992 spolu s Českou lekárskou spoločnosťou Československú lekársku spoločnosť J.E.Purkyně, ktorá sa po ich rozdelení ČSFR rozdelila na dve samostatné, rovnocenné národné spoločnosti a v rámci nich i jednotlivé organizačné zložky. 
V súlade s Postupmi ekonomicko-právnej transformácie SLS, ktoré schválil Zjazd delegátov SLS dňa 14.marca1996 sa zmenou právnej formy stáva Slovenská rádiologická spoločnosť, jej kolektívnym členom a zároveň sa uchádza o kolektívne členstvo v - Českej rádiologickej spoločnosti - ČRS, Európskej rádiologickej spoločnosti - EAR a svetovej rádiologickej spoločnosti IAR.

Čl. 4 - Poslanie a ciele
Slovenská rádiologická spoločnosť zastupuje svojich členov navonok s cieľom ochraňovať a presadzovať ich oprávnené požiadavky a záujmy. Za tým účelom prostredníctvom výboru: 
Predkladá , posudzuje, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská: 
k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou v odbore rádiodiagnostika, 
k otázkam týkajúcich sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a vedecké postupy , 
k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i realizátorov diagnostických terapeutických postupov v odbore rádiodiagnostika, 
k otázkam špecializačných náplní odboru , postgraduálnej výuky, výberu vedúcich katedry IVZ a návrhom odborníkov do komisií. 
Zabezpečuje rozširovanie a prenos najnovších vedeckých, odborných, diagnostických a liečebných poznatkov odboru rádiodiagnostika z aktuálnej domácej a svetovej medicínskej vedy do praxe formou: 
neinštitucionálneho vzdelávania organizovaním alebo účasťou na odborných vedeckých podujatiach ( konferenciách, zjazdoch, kongresoch, sympóziách doma i v zahraničí ) 
vydávaním, alebo participovaním na vydávaní odborných medicínskych časopisov, informačných a odborných neperiodických materiálov a kníh. 
Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti odboru. 
Iniciuje a podporuje vznik sekcií, pracovných skupín a komisií z radov svojich členov, ktorí sa zaoberajú špecifickou problematikou odboru. 
Nadväzuje kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, odbornými vedeckými organizáciami doma i v zahraničí. Uzatvára s nimi dohody o spolupráci a recipročnej výmene svojich členov. 
Informuje svoju členskú základňu o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch používaných v odbore. 
V súlade so štatútmi udeľuje svojim členom ceny a pocty a Predsedníctvu SLS predkladá návrhy na udelenie cien a pôct Predsedníctva SLS a SLS. 
Svojej členskej základni poskytuje metodicko - poradenské služby a zabezpečuje ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z jej poslania a predmetu činnosti. 
Na financovanie aktivít vyplývajúcich z predmetu činnosti a poslania môže tiež vykonávať hospodársku činnosť. 

Čl. 5 - Členstvo v SRS
Členmi SRS môžu byť fyzické i právnické osoby. 
Členstvo v SRS môže byť: 
riadne ( slovenskí i cudzí štátni príslušníci bez ohľadu na politickú príslušnosť, národnosť, rasu, pohlavie a náboženské vyznanie, ktorí sa prihlásia za člena a ktorí vykonávajú vedeckú, odbornú a inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve, zdravotníckej vede, školstve alebo výskume, prípadne študenti medicíny ). 
mimoriadne ( študenti, nepracujúci dôchodcovia , ženy na materskej dovolenke, nezamestnaní lekári - ktorí príslušným dokladom túto skutočnosť dokumentujú ) 
kolektívne ( domáca alebo zahraničná mimovládna organizácia podobného záujmového zamerania ) 
čestné ( druh pocty udeľovaný za mimoriadne zásluhy o rozvoj odboru a za dlhoročnú prácu vo výbore odbornej spoločnosti) 
Členstvo v SRS schvaľuje jej výbor. 
Členstvo v SRS zaniká: 
úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, 
písomnou žiadosťou člena alebo právnickej osoby o zrušenie členstva, 
po roku neplatenia členských príspevkov, 
zrušením členstva pre iné závažné dôvody. 
O zániku členstva podľa Čl. 5, bodu 4d týchto stanov rozhoduje výbor SRS. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie revíznej komisii SRS a to do 15 dní od jeho doručenia.

Čl. 6 - Práva a povinnosti členov SRS
Poznať a dodržiavať Stanovy a Príspevkový poriadok SRS a SLS. 
Zaplatiť zápisné a pravidelne platiť základný ročný členský príspevok SLS a členský príspevok do medzinárodných organizácií. 
Schvaľovanie základných členských príspevkov SLS spadá do kompetencie Zjazdu delegátov SLS a schvaľovanie členských príspevkov SRS spadá do kompetencie členskej schôdze SRS. Výšku, vyberanie členských poplatkov a zvýhodnenia pre rôzne kategórie členov upravuje Príspevkový poriadok SRS. 
3.Členskej základni SLS oznamovať zmeny osobných údajov ( mena, adresy, získaných vedeckých hodností, vlastných pôct a pôct P SLS a SLS). 
Voliť a byť volení do orgánov SRS a SLS. 
Zúčastňovať sa aktívne na plnení základných úloh SRS a SLS. 
Zúčastňovať sa odborne a organizačne na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. 
Zúčastňovať sa vedeckých odborných podujatí a podieľať sa na výhodách, ktoré SRS a SLS poskytuje svojim členom. 
Uchádzať sa o ceny a pocty SRS, P SLS a SLS. 
Uchádzať sa o finančné príspevky na domáce a zahraničné pracovné cesty. 

Čl. 7 - Orgány SRS
Orgánmi SRS sú: 
Členská schôdza. 
Výbor. 
Revízna komisia. 
Výbor a revízna komisia sú volenými orgánmi. Ich funkčné obdobie je 4-ročné.

Čl. 8 - Členská schôdza SRS
Členská schôdza SRS je jej najvyšším orgánom, do kompetencie ktorého patrí: 
rozhodovať o činnosti, 
voliť a odvolávať členov výboru, ich náhradníkov a delegátov na Zjazd SLS, 
voliť a odvolávať členov a náhradníka revíznej komisie, 
schvaľovať správu o činnosti výboru a správu revíznej komisie, 
rozhodovať o vytvorení a prijatí novej sekcie, alebo zrušení sekcie, 
rozhodovať o dĺžke funkčného obdobia, počte členov výboru a náhradníkov, 
rozhodovať o zrušení kolektívneho členstva v SLS, 
rozhodovať o zrušení SRS, menovaní likvidátora a majetkovom vysporiadaní jej zániku, 
rozhodovať o výške členského príspevku , 
rozhodovať o zmene názvu, 
schvaľovať Stanovy SRS, ich zmeny a doplnky. 
Členskú schôdzu zvoláva výbor SRS najmenej raz ročne, alebo do troch mesiacov od podania odôvodnenej žiadosti Revíznej komisie SRS, prípadne z iniciatívy najmenej tretiny svojich členov SRS, ktorí zaplatili členské príspevky. 
Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov SRS. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade, že ide o rozhodnutie o zrušení SRS alebo o zrušení kolektívneho členstva v SLS, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov SRS. 
Ak sa nezíde nadpolovičná, resp. dvojtretinová väčšina členov SRS do termínu začatia členskej schôdze, náhradná členská schôdza sa môže uskutočniť o 30 minúť neskôr, v ten istý deň a s tým istým programom. Náhradná schôdza je uznášania schopná pri akomkoľvek počte prítomných členov a rozhoduje písomným vyjadrením dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.

Čl. 9 - Výbor SRS
Výbor SRS má 9 členov a 1 náhradníka. Zasadnutie výboru zvoláva predseda, alebo ním poverený člen výboru. 
Výbor SRS rieši aktuálne problémy a rozhoduje o všetkých závažných otázkach spoločnosti v období medzi členskými schôdzami, pričom sa riadi právami a povinnosťami výboru podľa týchto stanov. 
Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Výbor SRS zodpovedá členskej schôdzi za hospodárenie a hospodárne vynakladanie prostriedkov na činnosť SRS. 
Práva a povinnosti výboru SRS: 
najmenej raz ročne zvolávať členské schôdze, 
voliť zo svojho stredu prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára, pokladníka a ďalších funkcionárov, pričom prezident nemôže zároveň zastávať funkciu člena revíznej komisie a vo funkcii prezidenta môže byť maximálne 3 funkčné obdobia za sebou, 
rozhodovať o hospodárení a činnosti, 
zostavovať plán činnosti a odborných podujatí, 
rozhodovať o vytvorení novej sekcie, 
v zmysle štatútov schvaľovať návrhy na udelenie svojich cien a pôct, 
predkladať Predsedníctvu SLS návrhy na udelenie cien a pôct P SLS a SLS, 
nadväzovať kontakty s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, 
schvaľovať príspevky na domáce a zahraničné pracovné cesty svojich členov, 
schvaľovať návrhy na pozvanie zahraničných čestných hostí a prednášateľov odborných podujatí a rozhodovať o výške príspevku na ich cestovné výdavky a pobytové náklady, 
schvaľovať granty na vedecko-výskumnú činnosť svojich členov, 
uchádzať sa o členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách, 
rozhodovať o vytvorení pracovných skupín a komisií odborníkov, a to stálych alebo podľa potreby, 
navrhovať delegátov na Zjazd delegátov SLS a kandidátov do Predsedníctva SLS, 
dbať o dodržiavanie stanov, štatútov, hospodárskeho, príspevkového poriadku, vnútorných smerníc, pokynov a termínovaných úloh SRS a SLS, 
predkladať návrhy na členov výborov, pracovných skupín a komisií Predsedníctva SLS. 

Čl. 10 - Revízna komisia SRS
Revízna komisia ( RK ) je nezávislým kontrolným orgánom, ktorá: 
kontroluje : 
dodržiavanie stanov, ich vykonávacích predpisov, vnútorných poriadkov a platných legislatívnych noriem. 
plnenie uznesení členských schôdzí, 
hospodárenie a dodržiavanie schváleného rozpočtu ako i zásad hospodárenia. 
prešetruje protesty a odvolania svojich členov alebo výborov sekcií. 
RK má 3 členov a 1 náhradníka 
RK predkladá správu o svojej činnosti členskej schôdzi, ktorej tiež za svoju činnosť zodpovedá. 
Pri výkone svojej činnosti je RK oprávnená požadovať predloženie údajov a písomných dokladov potrebných k vykonaniu riadnej kontroly činnosti a hospodárenia SRS. Je oprávnená vyžiadať si pomoc od prezidenta, ktorý je povinný poskytnúť RK pomoc a súčinnosť. Členovia RK sa môžu zúčastňovať zasadnutí výboru, avšak len s hlasom poradným. 
Členstvo v RK je nezlučiteľné s členstvom v inom volenom orgáne SRS. 
RK zasadá raz ročne. Zasadnutia zvoláva predseda, alebo ním poverený člen RK. Uznášaniaschopná je, ak sú prítomní najmenej 2 členovia RK. 
Výbor SRS je povinný prerokovať návrhy RK na svojom najbližšom zasadnutí . 

Čl. 11 - Voľby do orgánov SRS
Voľby do výboru SRS a do RK sa spravidla uskutočňujú korešpondenčným spôsobom. Ak členská schôdza SRS, alebo jej výbor nerozhodnú inak, postupuje sa pri korešpondenčnom spôsobe volieb podľa Volebného poriadku SLS.


Čl.12 - Sekcie SRS
Na základe spoločného záujmu najmenej 20 členov môže prípravný výbor iniciovať vytvorenie sekcie, ktorý svoj návrh predloží výboru SRS. 
Výbor sekcie má 5 členov a volí ho členská schôdza sekcie. 
Predseda výboru sekcie sa stáva členom výboru SRS s hlasom poradným. 
Výbor sekcie sa riadi pri svojej činnosti Stanovami SRS a platnými legislatívnymi normami. 
Sekcia má 1 revízora. Volí ho členská schôdza sekcie, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Vykonáva dohľad nad hospodárením, dodržiavaním Stanov SRS a stanov SLS, ich vykonávacích predpisov a vnútorných poriadkov a tiež nad plnením uznesení členskej schôdze sekcie. 

Čl. 13 - Postup pri uplatňovaní sťažností a podnetov členov SRS
Každý člen má právo podať sťažnosť na činnosť ktoréhokoľvek orgánu alebo člena SRS. 
Postupnosť pri podávaní sťažností je nasledovná : 
výbor SRS, 
revízna komisia SRS, 
členská schôdza SRS, 
Sťažnosť sa môže podať do 15 dní od prijatia uznesenia. 
Každý orgán, ktorého sa sťažnosť týka, je povinný sa s ňou zaoberať a po jej prešetrení prijať zodpovedajúce stanovisko, o ktorom však musí informovať sťažovateľa a to najneskôr do 3 mesiacov po obdržaní sťažnosti. 

Čl. 14 - Majetok a hospodárenie
Majetok SRS slúži na rozvoj a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z jej predmetu činnosti a poslania. 
Majetok SRS tvoria: 
príjmy z členských príspevkov, 
poplatky za účasť, vystavovanie a prezentáciu firiem na odborných podujatiach, 
poplatky za reklamy, inzercie publikované vo vydávaných odborných materiáloch (programoch, odborných vedeckých časopisoch, zborníkoch, abstraktách a pod.) 
úroky z vkladov na bežnom účte, 
sponzorské príspevky a dary, 
výnosy vyplývajúce z hospodárskej činnosti , 
veci a iné majetkové hodnoty /pohľadávky, vydavateľské a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty/. 
Hospodárenie a ochranu majetku SRS upravujú vnútorné smernice, ktoré sa riadia platnými právnymi normami. 
Majetok spravuje a za jeho ochranu a hospodárenie zodpovedá výbor SRS. 
Členskú evidenciu spravuje výbor SRS ako aj Sekretariát SLS, ktorý je povinný poskytnúť výboru SRS a ním povereným členom informácie o ich členskej základni a to postupom schváleným Predsedníctvom SLS. 
Výbor SRS zodpovedá za ochranu osobných údajov svojich členov a ich využívanie len na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti a poslania SRS a SLS. 
Ročný členský príspevok člena SRS je 300,- Sk, vrátane poplatku za kolektívne členstvo v SLS. Členský príspevok oprávňuje člena SRS k bezplatnému odberu časopisu Slovenská rádiológia. 
Príspevok za členstvo v medzinárodných organizáciach je 200,- Sk. 
Členský príspevok vyberá SRS a za evidenciu člentva platí SLS polročne dohodnutý poplatok. 

Čl. 15 - Zastupovanie SRS
SRS zastupujú navonok a majú právo podpisovať prezident, vedecký sekretár, viceprezident, prípadne iný, prezidentom poverený člen výboru. 
V hospodárskych a finančných záležitostiach sa vyžadujú podpisy najmenej 2 štatutárnych zástupcov výboru SRS. 

Čl. 16 - Zánik SRS
SRS zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením, zmenou právnej formy alebo zlúčením s iným združením, ak: 
o tom rozhodne členská schôdza, ktorej sa zúčastnili najmenej dve tretiny členov, ktorí zaplatili členské príspevky a rozhodnutie prijali nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov 
dve tretiny členov zaslalo písomne svoje rozhodnutie Predsedníctvu SLS, 
právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení podľa § 12 odst. 3, zák. č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov. 
O majetkovom vysporiadaní v prípade zániku SRS rozhoduje členská schôdza SRS, alebo MV SR, ktoré vydalo rozhodnutie o rozpustení SRS. 

Čl. 17 - Záverečné ustanovenie SRS
Stanovy SRS boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi a upravujú vzťahy v SRS. 
Stanovy SRS nadobudli platnosť schválením členskou schôdzou dňa 17.apríla 1997 a účinnosť dňom ich registrácie na MV SR. 

MUDr. Ján Grunt, prezident 
Doc. MUDr. Viťazosláv Belan, CSc., viceprezident 
Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., vedecký sekretár