slovensky | english

About / Commitee
Commitee of SRS
(03/04/09)

President: 

Andrej Repovský, M.D., PhD. 
Rádiologické oddelenie

Nemocnica A. Leňa, n.o. 
066 36 Humenné 
tel.: +421 57 7706499,7706495 
fax: +421 57 7754470 
e-mail: repovsky@radiologia.sk

Vicepresident: 
Ľubomír Miština
, M.D., CSc. 

Banská Bystrica 
tel./fax.: 
e-mail: mistina@rezonancia.sk

Secretary general: 
Doc. Viera Lehotská
, M.D., PhD. 
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava
tel. +421 2 59249 -178 (-186,1-87,-212)
fax. + 421 2 59249 -188
e-mail: vlehot@ousa.sk , lehotska@yahoo.com

Treasurer: 
Prof. Jozef Bilický
, M.D., CSc. 
I. Rádiologická klinika LFUK  
Mickiewiczova 13 
813 69 Bratislava 
tel./fax.: +421 2 52492729 
e-mail: bilicky@npba.sk 

Members: 

Víťazoslav Belan
, M.D., PhD., host. doc.
Rádiodiagnostická klinika
Nemocnica akad.L.Dérera
Fakultná nemocnica Bratislava
tel.: +421 2 59542597
e-mail: v.belan@fnderera.sk
 
Ján Grunt, M.D.,
Rádiologické odd., FN sPBA, pracovisko Ružinov
Ružinovská 6 
826 06 Bratislava 29
tel.: +421 2 48234416 
e-mail: j.grunt@nspr.sk
 
 
h. prof., Doc. Jana Slobodníková, M.D., CSc. 
Rádiologická klinika, s.r.o.
K dolnej stanici 18   911 01 Trenčín 
tel.: +421 32 6526672, 73, fax - 74 (RDG klinika)
+421 32 6524521 (TnUAD); 0910 948 114
e-mail: slobodnikova@tnuni.sk
  

Ivan Vulev, M.D., PhD.

Odd. diagnostickej a intervenčnej rádiológie
NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
IVAN.VULEV@nusch.sk

 

Štefan Harčarufka, M.D.
RDG odd. NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
0905 397 837
e-mail: harcarufkas@gmail.com
           stefanharcarufka@nsp-bardejov.sk