slovensky | english

Ako na to
Diabetici liečení metformínom.
(04/28/09)

Smernica pre používanie jódových kontrastných látok

 1. Prevencia nežiaducich reakcii na kontrastné látky u dospelých.
 2. Prevencia nefrotoxicity.
 3. Diabetici liečení metformínom.
 4. Prevencia paravazátov.
 5. Neskoré nežiaduce reakcie.
 6. Dialýza a aplikácia kontrastných látok.
 7. Manažment zvládnutia nežiaducich reakcií po aplikácii jódových kontrastných látok.

 

3. Diabetici liečení metformínom.

U každého diabetika liečeného biguanidmi (metformin, glucophage, siophor) pred aplikáciou k.l. by mala byť zistená hodnota sérového kreatinínu. U týchto pacientov by sa mali vždy používať nízkoosmolárne k.l. 

Plánované vyšetrenia:

 1. Ak je hladina sérového kreatinínu normálna, rádiologické vyšetrenie by malo byť vykonané a podávanie metformínu by malo byť prerušené v čase vyšetrenia. K  znovu nasadeniu metformínu možno  pristúpiť až po 48 hodinách a ak sú renálne parametre (hladina sérového kreatinínu) normálne.
 2. Ak je renálna funkcia narušená, podávanie metformínu by malo byť prerušené a kontrastné vyšetrenie by malo byť odložené o 48 hodín neskôr, ak je renálna funkcia (hladina sérového kreatinínu) nezmenená.

Urgentné vyšetrenia:

 1. Ak je hladina sérového kreatinínu normálna, rádiologické vyšetrenie možno vykonať podľa zásady uvedenej v časti "Plánované vyšetrenia".
 2. Ak je renálna funkcia narušená (alebo neznáma), lekár by mal zvážiť riziká a prínos podania kontrastu. Mali by byť zvážené alternatívne zobrazovacie techniky. Ak napriek tomu je podanie kontrastu nevyhnutné, mali by byť použité nasledujúce opatrenia:
 • prerušiť terapiu metformínom.
 • zabezpečiť, aby bol pacient dobre hydratovaný. Podať najmenej 100 ml/hod.  tekutiny p.o. (nealkoholický nápoj) alebo i.v. (fyziologický roztok) v závislosti od klinickej situácie. S podávaním tekutín začať 4 hodiny pred aplikáciou k.l. a skončiť 24 hod. po aplikácii k.l. V teplejšom období je v hodné podávať aj viac tekutín.
 • monitorovať hladinu sérového kreatinínu, hladinu kyseliny mliečnej v sére a pH krvi.
 • pátrať po príznakoch laktátovej acidózy (zvracanie, somnolencia, nauzea, bolesť epigastria, anorexia, hyperpnoe, letargia, diarhoe a smäd). Výsledky vyšetrenia krvi svedčiace pre laktátovú acidózu: pH < 7. 25 a kyselina mliečna > 5 mmol.

Použitá literatúra:

 1. H.S.Thomsen, S.K.Morcos,  Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Contrast media and metformin: guidelines to diminish the risk of lactic acidosis in non-insulin-dependent diabetics after administration of contrast media. Eur Radiol 1999; 9: 738-740.

 2. S.K.Morcos, H.S.Thomsen: Adverse reactions to iodinated contrast media. Eur Radiol 2001;11: 7: s. 1267-1275

 3. ACR manual on Contrast media. 4th editon, 1998.

 4. Royal College of Radiologists (2001) Guidelines fgor the Management of reactions to Intravenous Contrast Media. London: The Royal College of Radiologists.

Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD  a prof. Dr. Bilický J., CSc.na základe smernice ESUR (European Society of Urogenital radiology).

Schválené na zasadnutí výboru SRS, 31. augusta 2002, Tále, Nízke Tatry

Copyright © 2001 Slovenská rádiologická spoločnosť. Všetky práva vyhradené.
Revidované: 03. 02. 2004 19:31:43 .

 

Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.